Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Ewaluacja

Szanowni Państwo,

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej widzą potrzebę badania i analizowania prowadzonych przez siebie działań. Dotyczy ona zarówno realizowanych projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zlecanych zadań publicznych, jak i działalności jednostek organizacyjnych takich jak ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i inne.

OWOP postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które chcą realizować badania efektywnie, w aktywnej współpracy z zespołem badawczym  oraz przede wszystkim za przystępną cenę. Wzbogaciliśmy naszą ofertę o badania społeczne i ewaluacyjne oraz monitoring i ewaluację strategii i programów rozwoju. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie badań społecznych i ewaluacyjnych kierowanych do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i instytucji realizujących zadania samorządów,
 • placówek oświatowych ośrodków pomocy społecznej,
 • organizacji pozarządowych,
 • realizatorów projektów.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji badania – przy opracowywaniu planu ewaluacji, na etapie przygotowania projektu poprzez dobór odpowiednich metod i technik badawczych, dobór próby i realizację badania, aż po pogłębioną analizę rezultatów i opracowanie raportu z badań.

Cena usługi uzależniona jest od zakresu usługi, wielkości projektu, ilości beneficjentów, stosowanych metod, technik badawczych i ustalana jest indywidualnie.
___________________________________________________

Ewaluacja jest rozumiana jako:
obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu.

Cele ewaluacji:

 • Diagnoza potrzeb/problemu np. beneficjentów projektu
 • Określenie kierunków i celów działań
 • Poprawa przejrzystości, skuteczności, efektywności podejmowanych działań
 • Wspomaganie procesu podejmowania decyzji
 • Identyfikowanie słabych i mocnych stron projektu
 • Sygnalizowanie pojawiających się problemów
 • Określanie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami
 • Zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług
 • Zmierzenie rezultatów miękkich projektu

Rodzaje ewaluacji

 • ex-ante (przed realizacją programu/projektu)
 • mid-term/on-going/ewaluacja bieżąca (podczas realizacji programu/projektu)
 • ex-post (po zakończeniu realizacji programu/projektu)

Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji
Trafność (relevance) - w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/
Efektywność (efficiency) - poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. 
Skuteczność (effectiveness) - do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte 
Oddziaływanie/wpływ (impact) – związek pomiędzy celem projektu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju 
Trwałość efektów (sustainability) – czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju

Metody zbierania danych w ewaluacji 
Analiza dokumentów, wywiady, kwestionariusze, obserwacja, dane z systemu monitoringu, studium przypadku, grupy fokusowe, opinie ekspertów i inne.