Komitet Akredytacyjny

Komitet Akredytacyjny  jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

  • Określanie zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
  • Monitoring zasad funkcjonowania procedury akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
  • Proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu;
  • Inicjowanie zewnętrznych konsultacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
  • Udział w planowaniu działań promocyjnych oraz informacyjnych związanych z procedurą akredytacji oraz standardami usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
  • Analizowanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji systemu akredytacji;
  • Przedkładanie Ministrowi propozycji zmian w procedurze oraz w treści standardów w celu aktualizacji funkcjonowania systemu akredytacji.

Do zadań Komitetu należy także analiza raportów z audytów przeprowadzanych w instytucjach wsparcia ekonomii społecznej w ramach procesu akredytacji i przedkładanie na tej podstawie Ministrowi rekomendacji dotyczących potwierdzenia spełnienia standardów w poszczególnych przypadkach.