Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich,
działająca zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
zapewnia kontynuację działań sieci, utworzonej w ramach PROW na lata 2007-2013 i realizację jej nowych celów.

Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodne z PROW 2014-2020) to:

 • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • Podniesienie jakości wdrażania PROW;
 • Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania;
 • Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Udział partnerów w Sieci zapewnia jednostka centralna (na poziomie krajowym) oraz jednostki regionalne, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW na poziomie krajowym.
Do zadań Grupy Roboczej ds. KSOW należy w szczególności:

 • akceptacja planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian;
 • opiniowanie dwuletnich sprawozdań z realizacji planu działania oraz półrocznych informacji i dwuletnich sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych w ramach okresowego przeglądu realizacji planów, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian ;
 • zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami Sieci poprzez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, która weszła w życie w dniu 14 października 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2012 r. powołał Wojewódzką grupę opiniodawczo-doradczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów KSOW i rekomendacji działań, bieżące monitorowania prac KSOW, a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych:

 • ds. Leader,
 • ds. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • Wieś w nowej gospodarce,
 • ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
 • ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.