Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Jasionówka, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce,
realizuje projekt:

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego, poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Jasionówka, poprzez udział w ścieżce integracji społecznej.

Harmonogram planowanych działań:

  • Od 01.10.2019 – rozpoczęcie rekrutacji w projekcie
  • 15 października 2019 – w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce – spotkanie rekrutacyjne
  • 27-28.10.2019 – Warsztaty umiejętności społecznych

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 do 30.09.2020
Wartość projektu: 267 519,68 zł w tym dofinansowanie z UE: 249 519,68 zł

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany