Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:

 • Gminą Miejską Hajnówka
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • Hajnowskim Domem Kultury
 • Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka oraz
 • partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera

od 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, pn.:

"Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:

 1. modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką
 2. standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
 3. standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni
 4. standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

 • wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach
 • będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego
 • będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie
 • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe
 • uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera
 • będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 29 sierpnia 2022 roku.
Wartość projektu1 916 416,80zł, w tym dofinansowanie: 1 850 416,80zł (z Unii Europejskiej - 1 806 989,40zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 43 427,40zł)

FUNPAGE NA FACEBOOK'U <-- KLIK

Prezentacja nt. założeń projektu --> [KLIK]

Harmonogram planowanych działań na rok 2021:

 • 27 stycznia o godz. 14.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji na platformie ZOOM
 • 24 luty o godz. 14.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji na platformie ZOOM
 • 24 marca o godz. 14.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji na platformie ZOOM
 • 21 kwietnia o godz. 14.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji na platformie ZOOM
 • 19 maja o godz. 14.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji na platformie ZOOM
 • 23 czerwca o godz. 10:00 - Spotkanie Grupy Inicjatywnej, ul. Dworcowa 1, Hajnówka

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany