Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Klub Integracji Społecznej w Mońkach

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Miejską Mońki, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach
realizuje projekt:

"Klub Integracji Społecznej w Mońkach"
współfinansowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Mońkach w celu reintegracji oraz zwiększenia poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, objętych programem PO PŻ.

Podstawowym celem działalności nowoutworzonego KIS będzie pomoc indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych jak również wsparcie osób oraz rodzin aby w pełni uczestniczyły w życiu rodzinnym i zawodowym. W praktyce oznacza to, że osoba doświadczająca w życiu trudności takich, jak bezrobocie, uzależnienie, bezdomność, ubóstwo, problemy z adaptacją, w KIS będzie mogła uzyskać pomoc w pokonaniu tych trudności i zdobyciu większej samodzielności życiowej.

KIS będzie oferował możliwość :

  • tworzenia grup wsparcia dla osób o podobnych trudnościach życiowych,
  • możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej w celu odbudowania w uczestnikach poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie, podniesienia motywacji do poszukiwania i znalezienia pracy, podniesienia swoich kwalifikacji i poczucia wartości.

W ramach projektu przewidziano:

  • aktywizację społeczną (warsztaty, wizyty studyjne i inicjatywy społeczne)
  • zawodową (poradnictwo grupowe i indywidualne, doradca zawodowy, broker rynku pracy, staże zawodowe) uczestników.

Przewiduje się że w okresie realizacji projektu KIS obejmie swoimi działaniami co najmniej 26 osób (16K i 10M), wszyscy wezmą udział w aktywizacji społecznej, a 12 z nich w aktywizacji zawodowej.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.
Wartość projektu: 381 320,60 zł w tym dofinansowanie z UE: 357 920,60 zł

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony