Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja

Wersja PDFWersja PDF

14 listopada 2018 podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Umowę o dofinansowanie, projektu "Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja", który ruszył 1 stycznia 2019 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Wartość projektu: 1 226 035,68

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym oferuje zestaw kompleksowych i zindywizualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczeniem społecznym - na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Projekt oferuje beneficjentom:

 1.     nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem: nabycie kompetencji osobistych i społecznych wzmacniających zaradność, samodzielność i aktywność społeczną
 2.     podjęcie zatrudnienia,
 3.     polepszenie statusu ekonomicznego, pogłębienie wiary we własne możliwości i adoptowania się do zmian,
 4.     umiejętność godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętości społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób poprzez aktywizację społeczno-zawodową i zdrowotną oraz samodzielne świadczenie pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej. Wszystkie działania zostaną dobrane w zależności od potrzeb i potencjału indywidualnego uczestników/-ek. Wzajemne oddziaływania poszczególnych działań pozwolą na kompleksowe wsparcie każdej z osób i całościowe podejście do problemu na jaki odpowiada projekt.

Grupą docelową jest 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Grajewo i miasta Grajewo, o następujących cechach:

 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej)
 • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i rozumianego jako wykluczenie
 • w wieku 18-64 lat
 • zakwalifikowanych do III profilu pomocy
 • korzystających z PO PŻ
 • z niepełnosprawnościami.

GOPS w Grajewie zrekrutował 35 uczestników projektu, a MOPS w Grajewie 15 uczestników projektu.

 1.  Pierwszą częścią projektu są działania aktywizacyjne realizowane w ramach reintegracji społeczno-zawodowej.
  Wśród działań, w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym jest udział w terapii psychologicznej. Wśród działań, w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, przewidziane są m.in. :
 • warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • praca metodą mentoringu,
 • praca socjalna w oparciu o kontrakt.
 1. Drugą część projektu, w ramach instrumentów o charakterze zawodowym - stanowią:
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • identyfikacja miejsc pracy,
 • zatrudnienie,
 • wsparcie brokera.

Głównymi przewidywanymi rezultatami projektu będzie:

 • odbycie staży zawodowych przez 30 osób
 • zatrudnienie min. 11 osób w wymiarze min. 1/2 etatu na umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy
 • postęp w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej wśród 17 osób.
Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony