Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Modlińska 6 lok. U3 
15-066 Białystok
Tel 85 675 21 58.

biuro@owop.org.pl

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piatku w godz. 8:00 - 15:30

NIP: 966-14-16-676
REGON: 050863682
KRS: 0000101086
Nr konta bankowego: 66 1240 1154 1111 0000 2149 2679

W każdy piątek w godz 12:00 - 13:00 zapraszamy na DYŻURY PORADNICZE ONLINE
Dyżury poradnicze nie wymagają wcześniejszego umawiania się, odbywają się na platformie ZOOM (https://zoom.us/download). Namiary na spotkanie w wydarzeniu na facebooku OWOP ⇒ [KLIK]

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@owop.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w związku z działaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspierania organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, realizacji projektów krajowych i finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym doradztwem, szkoleniami, konferencjami seminariami itp.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, w przypadku kontroli oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.