Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie realizował projekt pn.:
"Aktywni społecznie i zawodowo"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 376 315,85 zł,  kwota dofinansowania 357 215,85 zł. 
Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 30.11.2019 r.

Celem Programu Aktywności Lokalnej było zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu gminy Grajewo w okresie trwania projektu, poprzez realizację usług aktywnej integracji i instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Program Aktywności Lokalnej realizowany w Gminie Grajewo skierowany był do 49 osób z obszaru terytorialnego pracy GOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej Gminy Grajewo na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Rady Gminy Grajewo Nr 137/XXV/16  z dnia 29 grudnia 2016 roku. Projekt oferował zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego - na podstawie prowadzonej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.
Projekt oferował  nieodpłatny udział w zajęciach, nabycie kompetencji osobistych i społecznych oraz zawodowych, nieodpłatne kursy i szkolenia, polepszenie statusu finansowego przez podjęcie zatrudnienia oraz staże zawodowe,  a także zwiększenie wiary we własne możliwości i adoptowania się do zmiany, umiejętność współpracy w środowisku lokalnym.

Grupą docelową projektu było 49 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami z obszaru terytorialnego Gminy Grajewo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
  • korzystających z PO PŻ,
  • z niepełnosprawnościami.

Do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony I lub II profil kierowane były jedynie działania z zakresu aktywizacji społecznej, zaś działania z zakresu aktywizacji zawodowej do osób z III profilem.

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony